Uddannelser

Slagterfagets fællesudvalg varetager planlægningen af gourmetslagter-, slagter- og tarmrenser uddannelserne.

Udvalgets navn er Slagterfagets Fællesudvalg.

Grundlag
I medfør af §37 i lov nr. 211 af 5. april 1989 om erhvervsuddannelser nedsætter arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne et fagligt udvalg – Slagterfagets Fællesudvalg – med et lige stort antal arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Det faglige udvalgs sammensætning skal dække goumetslagter, slagter samt tarmrenser og dermed alle uddannelser etableret i henhold til ovennævnte lov.

Formål
Slagterfagets Fællesudvalg bestemmer for de enkelte godkendte uddannelser indholdet i regler om:

Uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse.

Uddannelsens mål.

Eventuelle rammer for undervisningens indhold.

Bedømmelsesplan for så vidt angår områdefag og specialfag.

Praktikuddannelsen

Udvalget fastsætter retningslinier for svendeprøver og afholder disse.

Udvalget skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser.

Udvalget udpeger ligeledes lokale uddannelsesudvalgs medlemmer efter indstilling fra organisationerne

Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.