Om os

Overordnet ansvarlig konsulent

Pia Antonsen
Uddannelseskonsulent

pan@slagterfaget.dk

mobil 23 82 89 31

Pia er ansvarlig for udvalgets arbejde i henhold til den aftale, der er indgået med Slagterfagets Fællesudvalg om sekretariatsbetjening. Pia tager sig derfor af udvalgsmøder, mødemateriale, referater, kontakt til udvalgsmedlemmerne samt af alle uddannelsesmæssige opgaver om bl.a. bekendtgørelser, uddannelsesordninger, udviklingsredegørelser, forhåndsindmeldelser og implementering af EUD-reformen.

Svendeprøver og svendebreve
Alle opgaver omkring svendeprøver og udstedelse af svendebreve, varetages af Team Svendeprøver.
Kontakt
svendeprover@iu.dk
Tlf. 33 77 91 24

Uddannelsestid
Alle opgaver omkring uddannelsestid, både forlængelser og merit, behandles af Team Uddannelsestid.
Kontakt
uddannelsestid@iu.dk
Tlf. 33 77 91 16

Godkendelse af praktiksteder
Alle opgaver omkring godkendelse af virksomheder som praktiksted, behandles af Team Praktiksted.
Kontakt
praktiksted@iu.dk
Tlf. 33 77 91 25

Økonomi
Regnskab og øvrige opgaver inden for økonomi, varetages af økonomiafdelingen:
Kontakt
regnskab@iu.dk
Tlf. 33 77 91 11

Juridiske opgaver
Juridiske opgaver løses af Team Jura:
jura@iu.dk
Tlf. 33 77 91 11

Hjemmesiden
Opgaver omkring hjemmesiden, opdateringer og vedligeholdelse varetages af:
Janne Ebbesen
je@iu.dk
Tlf. 33 77 91 75

Lokale Uddannelsesudvalg
Opgaver omkring lokale uddannelsesudvalg, opdateringer og vedligeholdelse af oversigter over skolernes lokale uddannelsesudvalg varetages af Team Praktiksted
praktiksted@iu.dk
Tlf. 33 77 91 25

Uddrag af forretningsorden

Udvalgets navn er Slagterfagets Fællesudvalg.

Grundlag:

I medfør af §37 i lov nr. 211 af 5. april 1989 om erhvervsuddannelser nedsætter arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne et fagligt udvalg – Slagterfagets Fællesudvalg – med et lige stort antal arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Det faglige udvalgs sammensætning skal dække detailslagter, industrislagter samt tarmrenser og dermed alle uddannelser etableret i henhold til ovennævnte lov.

Formål:

Slagterfagets Fællesudvalg bestemmer for de enkelte godkendte uddannelser indholdet i regler om:

1. Uddannelsens varighed og struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse.
2. Uddannelsens mål.
3. Eventuelle rammer for undervisningens indhold.
4. Bedømmelsesplan for så vidt angår områdefag og specialfag.
5. Praktikuddannelsen.
6 Udvalget fastsætter retningslinier for svendeprøver og afholder disse.
7. Udvalget skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser.
8. Udvalget udpeger ligeledes lokale uddannelsesudvalgs medlemmer efter indstilling fra organisationerne.

Share This: